Důležité dokumenty

Formuláře k ING Fondům a návod k jejich vyplnění

Formulář Vzor
Komisionářská smlouva – vzor (platná od 15.10. 2014)
Formulář k prodeji fondů Formulář k prodeji fondů - vzor
Změna podpisového vzoru Změna podpisového vzoru - vzor
Formulář k převodu mezi klientskými účty Formulář k převodu mezi klientskými účty - vzor
Oznámení změny Oznámení změny - vzor
Dodatek ke Komisionářské smlouvě – Zástupce Dodatek ke Komisionářské smlouvě – Zástupce - vzor
Formulář k Převodu mezi Distributory Formulář k Převodu mezi Distributory - vzor
Formulář pro udělení souhlasu Komitenta s poskytováním dokumentů s klíčovými informacemi pro investory o Fondech (KIID) Formulář pro udělení souhlasu Komitenta s poskytováním dokumentů s klíčovými informacemi pro investory o Fondech (KIID) - vzor
Dodatečné ověření Pokynu k Prodeji Cenných papírů
Čestné prohlášení
Žádost o opravu variabilního symbolu

Návod k užívání formulářů

Po otevření jednotlivých odkazů naleznete vyplněné vzory jednotlivých formulářů pro nejčastější případy, které mohou v praxi nastat. Z důvodu charakteru těchto formulářů nebo specifického určení jsou vyplněny samostatně pro každý případ.

Pozor! Vyplnění údajů o Komitentovi se může lišit od uvedených příkladů podle toho, kdo je za něj oprávněn jednat. Výše uvedené příklady se vztahují na fyzické osoby plnoleté a plně způsobilé k právním úkonům). Ostatní možnosti jsou následující.: 

 1. fyzická osoba nezletilá
  • může být zastoupená jen jedním rodičem (zákonným zástupcem)
  • může být zastoupená oběma rodiči, přičemž každý rodič (zákonný zástupce) může jednat samostatně
  • může být zastoupená oběma rodiči (zákonnými zástupci), přičemž mohou jednat pouze oba rodiče společně
 2. fyzická osoba nesvéprávná
  • může být zastoupená jen jedním soudně přiděleným zástupcem  
  • může být zastoupená dvěma soudně přidělenými zástupci, přičemž každý zástupce může jednat samostatně
  • může být zastoupená dvěma zástupci, přičemž mohou jednat pouze oba zástupci společně

Zástupci/jednatelé vyplňují/podepisují části formuláře pro to určené. Vždy platí, že je nutno jednoznačně identifikovat majitele smlouvy (tj. fyzickou osobu nezletilou/nesvéprávnou/podnikatele) v horní části formuláře pro to určené.

Postup při identifikaci

Při uzavírání komisionářské smlouvy je nutné vždy provést kompletní identifikaci zejména v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a v souladu s dalšími zákony.

Následně, při další komunikaci s komisionářem je možné pro identifikaci využívat podpisový vzor.

To znamená, že při komunikaci s komisionářem je možné využívat tří druhů identifikace:

 1. Identifikace prostřednictvím podpisového vzoru
  Pokud si komitent svůj podpisový vzor nepamatuje nebo ho není schopen uvést z jiného důvodu, má možnost zvolit si z těchto dvou následujících druhů identifikace. V takovém případě není nutné, aby se komitent (nebo zástupci) podepsal/i podle podpisového vzoru.
 2. Identifikace prostřednictvím zaměstnance Banky (tj. zaměstnance ING Oranžového domu)
 3. Identifikace prostřednictvím jiných osob provádějících úřední ověření (např.notáři, zaměstnanci místních úřadů..)

Ad 1. Identifikace prostřednictvím podpisového vzoru

V tomto případě je nutné uvést alespoň základní údaje pro identifikaci komisionářské smlouvy, které se prováděný úkon týká a následně podpis podle podpisového vzoru, který prokáže, že úkon provádí osoba k tomu oprávněná.  

Minimální údaje pro identifikaci komisionářské smlouvy jsou:

Jedná-li se o nepodnikatele, plnoletého, svéprávného

Jméno a příjmení 
Rodné číslo nebo číslo komisionářské smlouvy  

Jedná-li se o nezletilce

Jméno a příjmení nezletilce
Rodné číslo nezletilce nebo číslo komisionářské smlouvy
Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců 
Rodné číslo zástupce nebo zástupců 
Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Jedná-li se o nesvéprávného

Jméno a příjmení nesvéprávného
Rodné číslo nesvéprávného nebo číslo komisionářské smlouvy
Jméno a příjmení zástupce nebo zástupců
Rodné číslo zástupce nebo zástupců
Datum narození zástupce nebo zástupců, pokud jim rodné číslo nebylo přiděleno

Úřední hodiny pro přijímání pokynů

Úřední hodiny ING Bank N.V., Retail Banking Operations jsou v pracovní dny:
Po – Pá: 9.00 hod. – 16.00 hod.

Doba určená pro přijetí Pokynů

Je doba stanovená Bankou pro přijetí Pokynu k Nákupu Cenných papírů, Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie, Pokynu k Prodeji Cenných papírů nebo Pokynu k Přestupu mezi Fondy. Dobou pro přijetí Pokynů se rozumí doba od 13.01 hodin dne bezprostředně předcházajícího dni zařazení Pokynů do Hromadné objednávky do 13.00 hodin dne bezprostředně následujícího, kterým je současně den zařazení do Hromadné objednávky.

Pozn: Pokud klient zadává Pokyn k Nákupu Cenných papírů nebo Pokynu k Nákupu Cenných papírů Investiční strategie prostřednicvím Internetového bankovnictví ze svého ING Konta, je nutno Pokyn zadat do 11 hodin, aby bylo zajištěno, že bude přijat do 13:00 hod.

Adobe ReaderPokud nemáte Adobe Reader pro čtení dokumentů ve formátu PDF, stáhněte si jej zdarma ze serveru firmy Adobe zde.